LEADER Yaklaşımı Kapsamında - Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması “Yeni Yerel Eylem Grupları’na (YEG) Yönelik Farkındalık Oluşturma, Kapasite Geliştirme ve Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) Hazırlanması Projesi” İçin Kısa Dönemli Bağımsız “LEADER Proje Görevlisi (LPO)” İstihdam Edilecektir.


AB adaylık sürecinde kırsal kalkınmanın yerelde yaşayan kırsal topluluklar aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve bu toplulukların harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. AB’de LEADER yaklaşımı olarak bilinen bu yöntem yerel düzeyde hem kalkınma stratejilerinin hazırlanmasını hem de uygulanmasını desteklemektedir.

Bu kapsamda, LEADER yaklaşımı konusunda eğitmek ve “Yeni YEG'lere Yönelik Farkındalık Oluşturma, Kapasite Geliştirme ve YKS Hazırlanması Projesi” için kısa dönemli çalıştırılmak üzere LEADER proje görevlisi istihdam edilecektir. Seçilen adaylar AB Kırsal Kalkınma Programı kapsamında desteklenen özel-kamu-sivil toplum (STK) ortaklı Yerel Kalkınma Gruplarının kurulması ve Yerel Kalkınma Stratejilerinin yazılması konusunda eğitileceklerdir. Eğitim sonrasında AB Kırsal Kalkınma Programı kapsamında yürütülecek olan söz konusu projede kısa dönemli LEADER proje görevlisi olarak çalıştırılacaktır.

Aşağıdaki illerde görevlendirmek üzere toplam 96 (Doksan altı) proje görevlisi belirlenmesi planlanmakta olup başvuruların ön değerlendirilmesi projelerin uygulanacağı illerde kurulmuş olan İl Değerlendirme Komiteleri tarafından yapılacaktır.

İlan edilen bu pozisyon, “Yeni Yerel Eylem Grupları’na Yönelik Farkındalık Oluşturma, Kapasite Geliştirme ve Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması Projesi” çalışmalarında proje yürütücüsü tarafından istihdam edilecek olup,   kamu personel alımı ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. 

Leader Rehberliği Yapacak Olan Proje Görevlilerinde Aranacak Özellikler

I. Zorunlu kriterler:
I.1. Eğitim ve iş deneyimi:
Lisans diploması (En az 4 yıllık)
Bilgisayar kullanımı (Office uygulamaları, Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
Yazılı doküman oluşturabilme becerisi (resmi yazı, mektup, bilgi notu, rapor vb.)
Toplantı, eğitim, çalıştay organizasyonu
Farklı gruptan insanlarla birlikte çalışma, iletişim kurma, iş planlama ve analiz etme becerilerine sahip olmaları
Konaklama ve seyahate engel durumu olmamak

II. Tercih kriterleri
II.1. Kişisel özellikler
Kendi kapasite ve sınırlarının farkında olma, kendisi ve toplumla barışık olma, insanlarda güven oluşturma, birlikte yaşama becerisi, özgüven, uyum, iç tutarlılık;
İletişim kurabilme, iş planlama ve analiz, harekete geçme ve uygulama becerisi;
İnisiyatif kullanabilme, insanları motive edebilme, yaratıcı fikirler oluşturabilme ve onlardan faydalanabilme, ileri görüşlü olmak, olumlu düşünme, stres durumları ile başa çıkma yeteneği;
Organize olabilme, öz disiplin, bağımsızlık, atılganlık, dayanıklılık;
Öğrenme ve kendini geliştirmeye istekli olmak;
II.2. İsteklilik ve devam çalışmaları için müsait olma
Başvuru sahipleri kırsal alanda, kırsal nüfusu harekete geçirmek ve özel-kamu-sivil toplum (STK) ortaklı Yerel Kalkınma Grupları’nı kurmak için benzer görevleri yapmaya istekli ve müsait olmalıdır.
II.3. 15 IPARD ili ile bağlantılı olarak:
İlgili il veya bölgede ikamet ediyor olmak veya ilgili il veya bölgede iş tecrübesine sahip olmak.
II.4. Deneyim:
Alan temelli katılımcı kalkınma projelerinde çalışmış olmak.
Saha araştırması (anket vb.), panel ve veri toplama teknikleri konusunda deneyimi olmak.
STK veya kalkınma ajanslarında çalışmış olmak.
STK'lar ve dernekler ile ilgili hukuki işlemler konusunda bilgi sahibi olmak.
Avrupa Birliği dillerinden birini bilmek.

LEADER yaklaşımının uygulanacağı iller ve görevli sayısı;

S.No İL LPO Sayısı S.No İL LPO Sayısı
1 BURDUR 9 8 ISPARTA 7
2 BURSA 6 9 KARAMAN 4
3 ÇANKIRI 6 10 KÜTAHYA 5
4 ELAZIĞ 9 11 MARDİN 4
5 ERZİNCAN 10 12 MUŞ 5
6 GİRESUN 7 13 UŞAK 6
7 HATAY 5 14 YOZGAT 8
15 BALIKESİR 5

Başvuruların yapılacağı elektronik adres : Tıklayınız
Başvurular: 18/05/2021 - 30/05/2021 tarihleri arasında elektronik ortamdan yapılacaktır
Yukarıdaki zorunlu kriterleri karşılamayan ve son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır (online ve/veya yüz yüze mülakat zamanı adaylara daha sonra bildirilecektir).
Başvuru için hazırlanacak özgeçmiş yukardaki hususları içerecek şekilde hazırlanmalı ve ek belgeler ile (diploma, katılım belgesi, sertifika vb.) desteklenerek başvuru sisteme aktarılmalıdır.
Ek açıklamalar:
Görev alacak personel LEADER yaklaşımı konusunda eğitim alarak kurulacak olan Yerel Eylem Gruplarının; Kapasite Geliştirme ve Yerel Kalkınma Stratejileri hazırlama ve Teknik Destek konularında kırsalda faaliyet gösterecektir. Kısa dönemli olarak yapılacak bu istihdam;
Yeni Yerel Eylem Grupları’na Yönelik Farkındalık Oluşturma, Kapasite Geliştirme ve Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması Projesi” çalışmalarında proje yürütücüsü tarafından istihdam edilecek olup,   kamu personel alımı ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. 
Alınacak personeller, proje yürütücüsü ile sözleşme imzalayacaktır. Yürütülecek faaliyetlerde istihdam edilecek uzmanlar (brüt 215 TL/günlük ) ücret verilecektir. Proje süresince 41 iş günü için ödeme yapılacaktır.
Proje kapsamında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ilanda belirtilen hususlarda değişiklik yapabilir.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye