IPARD Programı LEADER Tedbiri 12.Başvuru Çağrı dönemi Yerel Kalkınma Stratejileri (YKS) Değerlendirme Nihai Listesi yayınlanmıştır.

Admin
Bu alanı Yazıya gönder.
Ülkemizde, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması - LEADER Yaklaşımı” desteklenmektedir. LEADER tedbirinin yürütülmesi IPARD Yönetim Otoritesi olarak görev yapan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır.
IPARD Programı kapsamında desteklenen LEADER tedbiri, yerel paydaşların kendi bölgelerinde uygulayacakları projeler ve gerçekleştirecekleri stratejiler ile ilgili karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağlar. Birlikte kalkınmayı ‘ben’ değil ‘biz’ ilkesiyle yürüten LEADER tedbiri kapsamında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya gelmesiyle, Yerel Eylem Grubu (YEG) olarak adlandırılan ortaklıkların kurulmasını teşvik eder.

YEG’ler, kuruldukları bölgelerde yerel toplulukların kırsal kalkınma sürecine katılmalarını sağlamak ve kırsal alanlarda uzun vadede sürdürülebilir kalkınmaya temel hazırlamak amacıyla, tasarlanacak yenilikçi, yerel kaynaklara dayanan, tabandan tavana yaklaşımla hazırlanan kalkınma stratejilerinin uygulanmasıyla kırsal alanların kalkınmasını teşvik eder.
IPARD Programı kapsamında LEADER tedbirinden desteklenecek YEG’lerin faydalanabilmeleri için 29 Ocak 2022 tarihinde, 12. Çağrı ilanına çıkılmıştır. Bu çağrı ilanı kapsamında YEG’ler hazırlamış oldukları YKS’lerle başvurularını yapmışlardır. Başvurulardan idari olarak uygun olan YKS’ler LEADER Prosedürü kapsamında Yönetim Otoritesince oluşturulan bağımsız bir Değerlendirme Komitesi tarafından puanlanmıştır.

Değerlendirmeye sunulan 51 YKS’nin tamamı onaylanmıştır. Onaylanan projeler Bakanlığımız internet sayfasında yayınlanarak, LEADER prosedürü kapsamında on günlük itiraz süresi beklenmiştir. On günlük itiraz süresi sonunda herhangibir itirazın bulunmaması sebebiyle, nihai listeler hazırlanmıştır.

Nihai listelere ait sonuç tablosu aşağıdaki linktedir.
YKS Nihai Sonuç Listesi (İndir)


T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başk.
IPARD Yönetim Otoritesi

Eskişehir Yolu 9. Km ANKARA/Türkiye